"מרכז אקורד הינו ארגון אקדמי-חברתי ייחודי, החותר לפתח ולהנגיש ידע מדעי וחדשני בפסיכולוגיה חברתית, כדי לקדם יחסים שוויוניים, סובלניים ומכבדים בין הקבוצות החברתיות והאתניות השונות בחברה הישראלית, ובין החברה הישראלית לחברות השכנות במרחב"

Meet the Team פגוש את הצוות

 

מרכז אקורד

מרכז אקורד צמח כמענה לצורך של ארגונים חברתיים בידע ובכלים ייחודיים על מנת להתמודד עם חסמים פסיכולוגיים בתחומי פעילותם, שאינם בתחום התמחותם של ארגוני תשתית וייעוץ קיימים. נדבך פעילות אחד של המרכז עוסק בהעשרת השדה בתובנות מבוססות-מחקר מתחומים, כגון: התמודדות אפקטיבית עם  גזענות, שכנוע והנעה לפעולה, הפחתת סכסוכים בין-קבוצתיים, ובקידום התודעה לגבי חשיבותם עבור פעילות הארגונים. נדבך פעילות נוסף מספק תהליך ליווי פרטני מתמשך לארגונים, שבמהלכו מזוהים תחומי פעילות בעלי פוטנציאל להיתרם במיוחד כתוצאה מאימוץ נקודת מבט פסיכו-חברתית.